Có 1 kết quả:

hú guǐ shén xiān

1/1

hú guǐ shén xiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foxes, ghosts and immortals
(2) supernatural beings, usually fictional