Có 1 kết quả:

pī chāng

1/1

pī chāng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trộm giặc giữ tợn