Có 1 kết quả:

gǒu
Âm Pinyin: gǒu
Tổng nét: 8
Bộ: quǎn 犬 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフノノフ丨フ一
Thương Hiệt: KHPR (大竹心口)
Unicode: U+72D7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: cẩu
Âm Nôm: cẩu
Âm Nhật (onyomi): ク (ku), コウ (kō)
Âm Nhật (kunyomi): いぬ (inu)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: gau2

Tự hình 4

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

gǒu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con chó

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con chó. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Tróc cẩu lưỡng túc, phác linh thất thanh” 捉狗兩足, 撲令失聲 (Thí dụ phẩm đệ tam 譬喻品第三) Nắm hai chân con chó, đánh cho đau điếng (kêu không ra tiếng).
2. (Danh) Họ “Cẩu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Con chó, chó nuôi ở trong nhà.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chó: 瘋狗 Chó dại; 獵狗 Chó săn; 黑狗 Chó mực;
② (chửi) Đồ chó chết, chó đẻ, chó má;
③ (văn) Chỉ riêng loại chó nhỏ (chưa trưởng thành);
④ (văn) Gấu hay cọp (hổ) con.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chó nhỏ ( chó lớn hoặc loài chó khuyển ) — Chỉ chung gấu con, cọp con.

Từ điển Trung-Anh

(1) dog
(2) CL:隻|只[zhi1],條|条[tiao2]

Từ ghép 170

ā māo ā gǒu 阿猫阿狗ā māo ā gǒu 阿貓阿狗bā gē gǒu 八哥狗bā lā gǒu 叭啦狗bái yī cāng gǒu 白衣苍狗bái yī cāng gǒu 白衣蒼狗bān diǎn gǒu 斑点狗bān diǎn gǒu 斑點狗bān yú gǒu 斑魚狗bān yú gǒu 斑鱼狗bār gǒu 巴儿狗bār gǒu 巴兒狗Dǎ gǒu 打狗dǎ gǒu qī zhǔ 打狗欺主dǎ luò shuǐ gǒu 打落水狗dān shēn gǒu 单身狗dān shēn gǒu 單身狗diàn zǐ gǒu 电子狗diàn zǐ gǒu 電子狗ér bù xián mǔ chǒu , gǒu bù xián jiā pín 儿不嫌母丑,狗不嫌家贫ér bù xián mǔ chǒu , gǒu bù xián jiā pín 兒不嫌母醜,狗不嫌家貧gǒu chě yáng pí 狗扯羊皮gǒu chī shǐ 狗吃屎gǒu dǎi lǎo shǔ 狗逮老鼠gǒu dǎn bāo tiān 狗胆包天gǒu dǎn bāo tiān 狗膽包天gǒu dòu 狗窦gǒu dòu 狗竇gǒu dòu dà kāi 狗窦大开gǒu dòu dà kāi 狗竇大開gǒu fèi 狗吠gǒu gǎi bù liǎo chī shǐ 狗改不了吃屎gǒu huān 狗獾gǒu jí tiào qiáng 狗急跳墙gǒu jí tiào qiáng 狗急跳牆gǒu jiāo gòu bān 狗交媾般gǒu jiù 狗鷲gǒu jiù 狗鹫gǒu liáng 狗粮gǒu liáng 狗糧gǒu ná hào zi 狗拿耗子gǒu nán nǚ 狗男女gǒu nián 狗年gǒu niáng yǎng de 狗娘养的gǒu niáng yǎng de 狗娘養的gǒu pá shì 狗爬式gǒu pái 狗牌gǒu páo 狗刨gǒu pí gāo yao 狗皮膏药gǒu pí gāo yao 狗皮膏藥gǒu pì 狗屁gǒu pì bù tōng 狗屁不通gǒu quán 狗拳gǒu rì 狗日gǒu ròu 狗肉gǒu shí dài 狗食袋gǒu shǐ 狗屎gǒu shǐ yùn 狗屎运gǒu shǐ yùn 狗屎運gǒu tóu jūn shī 狗头军师gǒu tóu jūn shī 狗頭軍師gǒu tuǐ 狗腿gǒu tuǐ zi 狗腿子gǒu wánr de 狗玩儿的gǒu wánr de 狗玩兒的gǒu wěi xù diāo 狗尾續貂gǒu wěi xù diāo 狗尾续貂gǒu wō 狗窝gǒu wō 狗窩gǒu wū 狗屋gǒu xiě 狗血gǒu xiě pēn tóu 狗血喷头gǒu xiě pēn tóu 狗血噴頭gǒu xióng 狗熊gǒu xiù 狗秀gǒu xuè lín tóu 狗血淋头gǒu xuè lín tóu 狗血淋頭gǒu yǎo gǒu 狗咬狗gǒu yǎo Lǚ Dòng bīn , bù shí hǎo rén xīn 狗咬吕洞宾,不识好人心gǒu yǎo Lǚ Dòng bīn , bù shí hǎo rén xīn 狗咬呂洞賓,不識好人心gǒu zá suì 狗杂碎gǒu zá suì 狗雜碎gǒu zá zhǒng 狗杂种gǒu zá zhǒng 狗雜種gǒu zǎi 狗仔gǒu zǎi duì 狗仔队gǒu zǎi duì 狗仔隊gǒu zǎi shì 狗仔式gǒu zǎi zi 狗崽子gǒu zéi 狗賊gǒu zéi 狗贼gǒu zhàng rén shì 狗仗人势gǒu zhàng rén shì 狗仗人勢gǒu zuǐ li tǔ bù chū xiàng yá 狗嘴裏吐不出象牙gǒu zuǐ li tǔ bù chū xiàng yá 狗嘴里吐不出象牙guà yáng tóu mài gǒu ròu 挂羊头卖狗肉guà yáng tóu mài gǒu ròu 掛羊頭賣狗肉guān yú gǒu 冠魚狗guān yú gǒu 冠鱼狗hǎ bā gǒu 哈巴狗hǎi gǒu 海狗hú péng gǒu yǒu 狐朋狗友hú qún gǒu dǎng 狐群狗党hú qún gǒu dǎng 狐群狗黨jī líng gǒu suì 雞零狗碎jī líng gǒu suì 鸡零狗碎jī míng gǒu dào 雞鳴狗盜jī míng gǒu dào 鸡鸣狗盗jià jī suí jī , jià gǒu suí gǒu 嫁雞隨雞,嫁狗隨狗jià jī suí jī , jià gǒu suí gǒu 嫁鸡随鸡,嫁狗随狗jiǎo tù sǐ zǒu gǒu pēng 狡兔死走狗烹jīn máo gǒu 金毛狗jīn wō yín wō bù rú zì jǐ de gǒu wō 金窝银窝不如自己的狗窝jīn wō yín wō bù rú zì jǐ de gǒu wō 金窩銀窩不如自己的狗窩Jīng bā gǒu 京巴狗láng gǒu 狼狗láng xīn gǒu fèi 狼心狗肺lèi chéng gǒu 累成狗liáng xīn wèi gǒu 良心喂狗liè gǒu 猎狗liè gǒu 獵狗liè gǒu 鬣狗liū gǒu 溜狗liú làng gǒu 流浪狗liù gǒu 遛狗luò shuǐ gǒu shàng àn 落水狗上岸niǎo bù shēng dàn , gǒu bù lā shǐ 鳥不生蛋,狗不拉屎niǎo bù shēng dàn , gǒu bù lā shǐ 鸟不生蛋,狗不拉屎rè gǒu 热狗rè gǒu 熱狗rén mó gǒu yàng 人模狗样rén mó gǒu yàng 人模狗樣ròu bāo zǐ dǎ gǒu 肉包子打狗sǎ gǒu xiě 洒狗血sǎ gǒu xiě 灑狗血sàng jiā zhī gǒu 丧家之狗sàng jiā zhī gǒu 喪家之狗shā pí gǒu 沙皮狗shī zi gǒu 狮子狗shī zi gǒu 獅子狗Sōu gǒu 搜狗Tái wān tǔ gǒu 台湾土狗Tái wān tǔ gǒu 臺灣土狗táng gǒu 唐狗tōu jī mō gǒu 偷雞摸狗tōu jī mō gǒu 偷鸡摸狗tǔ gǒu 土狗tù sǐ gǒu pēng 兔死狗烹xiǎo gǒu 小狗xū gǒu 戌狗xuán yáng tóu mài gǒu ròu 悬羊头卖狗肉xuán yáng tóu mài gǒu ròu 懸羊頭賣狗肉yáng tóu gǒu ròu 羊头狗肉yáng tóu gǒu ròu 羊頭狗肉yě gǒu 野狗yǐn gǒu rù zhài 引狗入寨yú gǒu 魚狗yú gǒu 鱼狗zhǐ jī mà gǒu 指雞罵狗zhǐ jī mà gǒu 指鸡骂狗zhōu gǒu 周狗zhū gǒu 猪狗zhū gǒu 豬狗zhū gǒu bù rú 猪狗不如zhū gǒu bù rú 豬狗不如zhū péng gǒu yǒu 猪朋狗友zhū péng gǒu yǒu 豬朋狗友zǐ bù xián mǔ chǒu , gǒu bù xián jiā pín 子不嫌母丑,狗不嫌家贫zǐ bù xián mǔ chǒu , gǒu bù xián jiā pín 子不嫌母醜,狗不嫌家貧zǒu gǒu 走狗