Có 1 kết quả:

gǒu yǎo Lǚ Dòng bīn , bù shí hǎo rén xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a dog biting Lü Dongbin (idiom)
(2) to ill reward a person's kindness