Có 1 kết quả:

gǒu zuǐ li tǔ bù chū xiàng yá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) no ivory comes from the mouth of a dog (idiom)
(2) no good words are to be expected from a scoundrel