Có 1 kết quả:

gǒu ná hào zi

1/1

gǒu ná hào zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a dog who catches mice
(2) to be meddlesome (idiom)