Có 1 kết quả:

gǒu xióng

1/1

gǒu xióng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) black bear
(2) coward