Có 1 kết quả:

gǒu dòu

1/1

gǒu dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dog hole
(2) gap caused by missing teeth
(3) fig. den of thieves