Có 1 kết quả:

gǒu dòu dà kāi

1/1

Từ điển Trung-Anh

dog hole wide open (idiom); fig. gap caused by missing teeth (used mockingly)