Có 1 kết quả:

gǒu tuǐ zi

1/1

gǒu tuǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dog's leg
(2) fig. one who follows a villain
(3) henchman
(4) hired thug