Có 1 kết quả:

gǒu zá suì

1/1

gǒu zá suì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) piece of shit
(2) scumbag