Có 1 kết quả:

gǒu jiù

1/1

gǒu jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) royal eagle
(2) CL:隻|只[zhi1]