Có 1 kết quả:

hěn bā bā

1/1

hěn bā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

very fierce