Có 1 kết quả:

dú lì

1/1

dú lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all by oneself
(2) without exterior help