Có 1 kết quả:

dú duàn

1/1

dú duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to decide alone without consultation
(2) arbitrary
(3) dictatorial