Có 1 kết quả:

dú mù bù chéng lín

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a lone tree does not make a forest (idiom)
(2) one cannot accomplish much on one's own