Có 1 kết quả:

dú dǎn yīng xióng

1/1

Từ điển Trung-Anh

bold and courageous hero (idiom)