Có 1 kết quả:

dú xíng xiá

1/1

dú xíng xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loner
(2) single person
(3) bachelor