Có 1 kết quả:

dú shēn

1/1

dú shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unmarried
(2) single