Có 1 kết quả:

xiá yì xiāng duì lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

special relativity