Có 3 kết quả:

Shī zǐshī zǐshī zi

1/3

Shī zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Leo (star sign)
(2) Shihtzu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan

shī zǐ

giản thể

Từ điển phổ thông

con sư tử

shī zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lion
(2) CL:隻|只[zhi1],頭|头[tou2]