Có 1 kết quả:

xiá yì

1/1

xiá yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) narrow sense
(2) restricted sense