Có 1 kết quả:

xiá ài

1/1

xiá ài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) narrow
(2) tight
(3) narrow minded
(4) lacking in experience