Có 1 kết quả:

láng tūn hǔ yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to wolf down one's food (idiom); to devour ravenously
(2) to gorge oneself