Có 1 kết quả:

láng duō ròu shǎo

1/1

láng duō ròu shǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) many wolves and not enough meat
(2) not enough to go around