Có 1 kết quả:

láng bēn shǐ tū

1/1

láng bēn shǐ tū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the wolf runs and the wild boar rushes (idiom); crowds of evil-doers mill around like wild beasts