Có 1 kết quả:

láng zǐ yě xīn

1/1

láng zǐ yě xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ambition of wild wolves (idiom); rapacious designs