Có 1 kết quả:

láng yān

1/1

láng yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

smoke signal indicating the presence of hostile forces