Có 1 kết quả:

láng bèi bù kān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) battered and exhausted
(2) stuck in a dilemma