Có 1 kết quả:

láng huān

1/1

láng huān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wolverine (Gulo gulo), also named 貂熊[diao1 xiong2]