Có 1 kết quả:

láng xiǎn

1/1

láng xiǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(một thứ binh khí)