Có 1 kết quả:

láng gù

1/1

láng gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look over one's shoulder constantly (like a wolf)
(2) to be fearful

Một số bài thơ có sử dụng