Có 1 kết quả:

Xiǎn yǔn

1/1

Xiǎn yǔn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhou Dynasty term for a northern nomadic tribe later called the Xiongnu 匈奴[Xiong1 nu2] in the Qin and Han Dynasties