Có 1 kết quả:

liè hù zuò liú xīng yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Orionids
(2) Orionid meteor shower