Có 1 kết quả:

liè yàn

1/1

liè yàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to chase women
(2) to express oneself in a pompous flowery style