Có 1 kết quả:

chāng lì

1/1

chāng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mad and violent