Có 1 kết quả:

chāng pī

1/1

chāng pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dishevelled
(2) wild
(3) unrestrained

Một số bài thơ có sử dụng