Có 1 kết quả:

měng mǎ xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 猛獁|猛犸[meng3 ma3]