Có 1 kết quả:

měng mǎ

1/1

měng mǎ

phồn thể

Từ điển phổ thông

voi mamút

Từ điển Trung-Anh

mammoth