Có 1 kết quả:

měng qín

1/1

měng qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bird of prey