Có 1 kết quả:

cù bù jí fáng

1/1

cù bù jí fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be caught off guard
(2) without warning