Có 1 kết quả:

cù fā

1/1

cù fā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abrupt
(2) suddenly