Có 1 kết quả:

hú sūn ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

macaque