Có 1 kết quả:

wěi xiè

1/1

wěi xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) obscene
(2) indecent
(3) to molest