Có 1 kết quả:

zhū pó lóng

1/1

zhū pó lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese alligator (Alligator sinensis)