Có 1 kết quả:

zhū gǒu bù rú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) worse than a dog or pig
(2) lower than low