Có 1 kết quả:

māo wēn

1/1

māo wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) feline panleukopenia
(2) feline distemper