Có 1 kết quả:

xiàn mèi

1/1

xiàn mèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ingratiate oneself with
(2) to pander to