Có 1 kết quả:

hóur jīng

1/1

hóur jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) shrewd
(2) clever