Có 1 kết quả:

hóu tóu gū

1/1

hóu tóu gū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hericium erinaceus